Din arbetsgivare är skyldig att erbjuda dig utbildning enligt Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter Första Hjälpen

Här ges en kort sammanfattning av arbetsmiljölagen och dess föreskrifter med bra länkar kring arbetsmiljölagen och föreskriften Första hjälpen och krisstöd 1999:7.

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

Några punkter som vi vill belysa om arbetsmiljölagen:

De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling

(ref: Första hjälpen och krisstöd 1999:7)

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-afs-19997-foreskrifter/