Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter Första Hjälpen

Här ges en kort sammanfattning av arbetsmiljölagen och dess föreskrifter med bra länkar kring arbetsmiljölagen och föreskriften Första hjälpen och krisstöd 1999:7.

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

Några punkter som vi vill belysa om arbetsmiljölagen:

De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling

(ref: Första hjälpen och krisstöd 1999:7)